Zagrożenie wybuchowe w zakładach produkcyjnych – jak je skutecznie redukować?

Źródła zagrożenia wybuchowego

Zagrożenie wybuchowe występuje wtedy, gdy w atmosferze znajduje się mieszanina palnego gazu, pary lub pyłu z powietrzem, która może być zapalona przez źródło zapłonu. Źródła zapłonu mogą być różne: iskry elektryczne, otwarte płomienie, gorące powierzchnie, tarcie, uderzenia mechaniczne, wyładowania elektrostatyczne itp. W zakładach produkcyjnych najczęściej spotykanymi substancjami palnymi są: benzyna, olej napędowy, propan-butan, aceton, etanol i inne rozpuszczalniki organiczne oraz pyły drewna, mąki, cukru i innych produktów roślinnych. Niektóre z tych substancji mogą być również źródłem zagrożenia pożarowego. Właściwie każda sypka substancja czy pył może przyczynić się do wybuchu w miejscu pracy.

Środki zapobiegawcze

Aby zapobiec wybuchom w zakładach produkcyjnych o dużym zagrożeniu wybuchowym, należy stosować się do następujących zasad:

  • Znajomość właściwości fizykochemicznych substancji palnych i ich stężeń krytycznych.
  • Oznaczanie stref zagrożenia wybuchem i stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.
  • Zapewnienie odpowiedniej wentylacji i usuwanie nadmiaru substancji palnych z atmosfery.
  • Zastosowanie urządzeń i instalacji elektrycznych odpornych na wybuchy lub niepowodujących iskrzenia (np. lampy przeciwwybuchowe).
  • Uziemianie i ujednolicenie potencjału wszystkich elementów metalowych mających kontakt z substancjami palnymi.
  • Unikanie otwartego ognia oraz pozostałych źródeł zapłonu w pobliżu substancji łatwopalnych.
  • Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa przy pracy z substancjami palnymi i ich magazynowaniu.
  • Szkolenie pracowników z zakresu zagrożenia wybuchowego i sposobów postępowania w razie awarii lub pożaru.

Skuteczne zapobieganie wybuchom jest możliwe!

Wybuchy w zakładach produkcyjnych o dużym zagrożeniu wybuchowym mogą mieć tragiczne skutki dla ludzi i mienia. Dlatego trzeba dołożyć wszelkich możliwych wysiłków, aby redukować ich prawdopodobieństwo. W tym celu należy znać właściwości substancji palnych i ich stężenia krytyczne, stosować odpowiednie urządzenia i instalacje elektryczne oraz przestrzegać procedur bezpieczeństwa. Ważna jest również edukacja pracowników i podnoszenie ich świadomości na temat zagrożenia wybuchowego. Odpowiednio prowadzona polityka zapobiegania wybuchom pozwoli na ograniczenie do minimum ryzyka wystąpienia brzemiennego w skutkach wydarzenia.

Źródło informacji: https://www.topserw.pl

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *